#11848 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 0
● Trang Phục: 0
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 0

Skin: 0

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 7,999,999đ

XEM ACC

CARD 9,999,999đ

MUA NGAY

#11923 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 104
● Trang Phục: 257
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 257

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,000,000đ

XEM ACC

CARD 5,000,000đ

MUA NGAY

#12580 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 240
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 240

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,880,000đ

XEM ACC

CARD 3,600,000đ

MUA NGAY

#11836 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 104
● Trang Phục: 219
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 219

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,760,000đ

XEM ACC

CARD 3,450,000đ

MUA NGAY

#12575 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 106
● Trang Phục: 171
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 171

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,760,000đ

XEM ACC

CARD 3,450,000đ

MUA NGAY

#12254 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 160
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 160

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,760,000đ

XEM ACC

CARD 3,450,000đ

MUA NGAY

#11796 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 95
● Trang Phục: 156
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 95

Skin: 156

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,559,200đ

XEM ACC

CARD 3,199,000đ

MUA NGAY

#12583 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 192
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 192

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#11845 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 91
● Trang Phục: 138
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 91

Skin: 138

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,392,000đ

XEM ACC

CARD 2,990,000đ

MUA NGAY

#11834 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 86
● Trang Phục: 113
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 86

Skin: 113

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,319,200đ

XEM ACC

CARD 2,899,000đ

MUA NGAY

#11833 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 92
● Trang Phục: 165
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 92

Skin: 165

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,079,200đ

XEM ACC

CARD 2,599,000đ

MUA NGAY

#11846 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 94
● Trang Phục: 177
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 94

Skin: 177

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,000,000đ

XEM ACC

CARD 2,500,000đ

MUA NGAY

#12256 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 98
● Trang Phục: 151
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 98

Skin: 151

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,999,200đ

XEM ACC

CARD 2,499,000đ

MUA NGAY

#12574 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 87
● Trang Phục: 115
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 115

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,720,000đ

XEM ACC

CARD 2,150,000đ

MUA NGAY

#12257 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 93
● Trang Phục: 139
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 93

Skin: 139

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,640,000đ

XEM ACC

CARD 2,050,000đ

MUA NGAY

#12255 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 84
● Trang Phục: 130
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 130

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,560,000đ

XEM ACC

CARD 1,950,000đ

MUA NGAY

#11793 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 81
● Trang Phục: 122
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 81

Skin: 122

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#11784 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 92
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 92

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,400,000đ

XEM ACC

CARD 1,750,000đ

MUA NGAY

#11829 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 86
● Trang Phục: 97
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 86

Skin: 97

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,400,000đ

XEM ACC

CARD 1,750,000đ

MUA NGAY

#12611 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY